top of page

Jobbe hos oss?

Er du ufør og har lyst å jobbe hos oss?
Vi har arbeidsplasser for personer med uføretrygd. Uavhengig av hva du får i trygd vil du få en bonuslønn for den tiden du jobber hos oss. For mer informasjon: ta kontakt med oss eller bare møt opp for en prat

Rettigheter og plikter

ASVO-Vardø AS har fastsatt en rekke rettigheter vi finner viktige, basert på overbevisningen om at hver person er et selvstendig individ, og at samfunnet skal respektere dette og den enkeltes grunnleggende rettigheter.
Alle ansatte og deltakere skal behandles med respekt og likeverd uansett kulturell og etnisk bakgrunn, funksjonshemming, religion, politisk holdning, kjønn eller seksuell legning.

Arbeidsreglement

§ 1
Deltakelse

Ifølge arbeidsavtalen du har skrevet under på.

§ 2
Legekontroll

Deltakeren/arbeidstaker plikter å oppgi sykdom, skade eller andre ting som har betydning for utføring av arbeid.

§ 3
Arbeidstid

Arbeidstiden er fra 09:00-15:30 mandag-fredag.

§ 4
Ferie

Ferie ordnes etter reglene i den til enhver tid gjeldene ferielov.

§ 5
Økonomisk godtgjørelse

Den økonomiske basis i AFT vil vanligvis være arbeidsavklaringspenger eller individstønad. For VTA vil den økonomiske basisen være uførepensjon.

I tillegg vil det bli utbetalt en bonuslønn for antall arbeidet timer.

§ 6
Verktøy, utstyr, verneutstyr og arbeidstøy

Utstyr som deltakere får utlevert må leveres tilbake til arbeidsleder eller settes på anvist sted. Ved skade må arbeidsleder få beskjed. Verneutstyr skal leveres helt og rent tilbake til arbeidsleder når deltakerforholdet/arbeidsforholdet avsluttes. 

§ 7
Opptreden

Deltaker/arbeidstaker skal følge de bestemmelser som gjelder for bruk av firmaes utstyr og maskiner. 

§ 8
Fravær

Dersom du er forsinket til jobb eller er syk skal du ringe og gi beskjed så raskt som mulig innen første dags fravær. Ved sykdom inntil 3 kalenderdager i gangen i løpet av en 16 dagers periode, kan egenmelding brukes. Ved fravær utover 3 dager kreves sykemelding fra lege. Egenmelding kan benyttes i inntil 4 egenmeldingsperioder i løpet av en 12 måneders periode. 

§ 9
Velferdspermisjon

Deltaker har mulighet til å søke velferdspermisjon. Deltaker må fylle ut permisjonssøknad. Permisjon må godkjennes av veileder/attføringsansvarlig.

§ 10
Taushetsplikt

I henhold til Forvaltningsloven §§ 13-13e, forplikter jeg meg til å bevare taushet om opplysninger jeg får om noens personlige forhold, drifts- eller forretningshemmeligheter, eller andre forhold som ikke er alminnelig kjent. Heller ikke vil jeg gjøre bruk av slike opplysninger i erversvirksomhet.

Ved å bryte taushetsplikten kan jeg pådra meg straffeansvar etter

§ 121 i den alminnelige borgerlige straffelov av 22. Mai 1902

§ 11
Berusende midler

Det er ikke tillatt å nyte berusende midler på arbeidsplassen eller møte beruset på jobb. Heller ikke må berusende midler inntas utenom arbeidstiden i slike mengder at det fører til fravær fra arbeid, eller at vedkommende ikke kan utføre arbeidet på en tilfredsstillende og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. 

§ 12
Mobiltelefon

Bruk av mobiltelefon skal begrenses i arbeidstiden

§ 13
Spisepause

Deltaker skal forlate arbeidsrommene i spisepausen. Bedriften har eget spisested.

§ 14
Brann & Sikkerhet

Det er ikke tillatt å røyke inne på arbeidsplassen. Lett antennelig avfall må legges i dunk for dette. Brennbart materiale må håndteres varsomt og ikke legges i nærheten av ildsteder.

§ 15
Avslutning av deltakerforholdet

Ved avslutning av deltakerforholdet/arbeidsforholdet utarbeides det en sluttrapport som sendes NAV i tillegg til en arbeidsattest.

bottom of page