top of page

Kort om bedriften

ASVO-VARDØ AS er en offentlig vekstbedrift, eid av Vardø kommune. Bedriften ble etablert juni 1992.
Bedriften er en arbeidsmarkedsbedrift og med det en tiltaksarrangør for NAV Vardøs ulike arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidstiltak

ASVO-Vardø har 14 Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) og 5 Arbeidsforberedende plasser (AFT). og/eller arbeidspraksis.

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å:

– Styrke deltakernes kompetanse og arbeidsevne
– Øke deltakernes mulighet for ordinært arbeid
– Skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft
– Forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet
– Hindre utstøting av arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet

Attføringsarbeidet er det mest sentrale arbeidet i virksomheten. Virksomheten driver produksjon, salg og service. Hovedmålsettingen er, gjennom disse ulike forretningsområdene, å tilby mennesker med ulike yrkeshemminger tilrettelagt arbeid, kvalifisering, arbeidsutprøving og/eller arbeidspraksis.

Vårt formål

ASVO-Vardø AS skal ha til formål å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Grunnlaget for sysselsettingen skal baseres på framstilling av varer og tjenester for det ordinære marked. Sysselsettingen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos de yrkeshemmede, tilpasset den enkeltes yteevne. For yrkeshemmede med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger tilbys tilrettelagt arbeidstrening. Dette skal bidra til å prøve ut den enkeltes mulighet på arbeidsmarkedet, og bidra til å styrke den enkeltes muligheter til å komme ut i arbeid eller utdanning.

Visjon

ASVO-Vardø der alle trives og verdier skapes.

Verdier

  • Tillit: Alle skal føle vår tillit, og vi skal respektere den enkelte.

  • Raushet: Vi skal gi alle mulighet til utvikling og til å yte sitt beste.

  • Trivsel: Vi skal gi arbeidsglede og felleskap.

bottom of page